Pengertian Aqidah menururt Etimologi, Terminologi dan Syariah


Penulis : Rijki Ramdani
Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam
Universitas Pendidikan Agama Islam

Menurut Bahasa/Etimologis
‘aqada Ya’qudu ‘Aqiidatan. Kata aqidah diambil dari kata Al-Aqd yaitu 
  1. al-Rabith (Ikatan), 
  2. Al-Ibram (pengesahan), 
  3. al-ahkam (penguatan), 
  4. al-tawuts (menjadi kokoh dan kuat), 
  5. al-itsbat (penetapan)
Menurut Terminologis
Aqidah adalah ketetapan yang wajib dibenarkan oleh hati dan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan.

Menurut Syariah
Aqidah adalah keimanan yang teguh dengan Rububiyyah, Uluhiyyah, Asmawasifat, Para Rasul, Malaikat, Hari kiamat, Qada dan Qadar dan semua yang ghaib dengan ketundukan yang bulat kepada Allah swt.

No comments:

Post a Comment