Dalil Naqli Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA X sampai XII Lengkap dengan Dalil Tambahan dan Penjelasan


Download file Dalil Naqli-nya


Size : 691 Kb

KELAS X SMA
(QS ALBAQARAH : 30) : PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH
   
30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

DALIL NAQLI TAMBAHAN :
(QS SHAAD : 26)   
26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.


TAFSIRAN : Allah memerintahkan daud untuk menjadi pengganti nabi2 sebelumnya sebagai orang orang yang menguasai urusan-urusan manusia dimana beliau dituntut berhukum secara adil sesuai syariat Allah dan hal yang diridhoinya.

No comments:

Post a Comment